2024-05-21
 
 
 

HOME >제품소개>플랜트류>스테일레스 스틸 와이어  

   
비드 및 스틸코드 와이어
개요
  -비드 와이어 및 스틸 코드 플랜트 라인 설비 제작.
-연속 신선기, 도금 라인, Take-up M/C, 습식 신선기, In-Out Buncher 등.
           
DRAWING M/C
PAY-OFF
PLATING LINE
TAKE-UP
(Bacro type)
TAKE-UP
WET DRAWING M/C
IN-OUT BUNCHER
                       

STEEL
CORD