2024-05-21
 
 
 

HOME >제품소개>플랜트류>F.C.W 용접와이어  

   
F.C.W 용접 와이어
개요
  -F.C.W 용접 와이어 플랜트 라인 설비 제작.
-후프 리와인더, F.C.W 포밍머신, 연속 신선기, 스풀러,
정열 권취기, 페일 패킹머신 등

* 사진에 마우스를 올리면 큰이미지를 볼 수 있습니다.
           

HOOP REWINDER

 

FORMING M/C

 
DRAWING M/C
 
DRAWING M/C
 
PAIL PACKING
 
PRECISION LAYER WINDER
 
F.C.W WIRE